Organizace školního roku

Školní družina

Školní družina přijímá žáky k docházce v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění novel, vyhláškou

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a to do naplnění kapacity školského zařízení.

Kapacita: 240 žáků

Děti, které navštěvují školní družinu ranního i odpoledního provozu školní družiny, děti, které navštěvují zájmové kroužky školní družiny, účastníci dalších akcí a programů pořádajících školní družinou, jsou účastníky zájmového vzdělávání. Pro přihlášení účastníka zájmového vzdělávání do školní družiny je nutné odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek (přihlášku) do školní družiny, vyplněného zákonnými zástupci. V přihlášce ke vzdělávání ve školní družině se uvádí rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z družiny (§ 9 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění).

1. Jak přihlásit dítě do školní družiny, zájmového kroužku ŠD:

  1. vyzvednout si zápisní lístek ve školní družině u kterékoliv z vychovatelek
  2. řádně zápisní lístek vyplnit včetně osob, které budou dítě vyzvedávat
  3. vyplnit čas odchodu dítěte s upřesněním, zda bude dítě odcházet samo, či v doprovodu. (S - samo, D – doprovod)
  4. upozornit na zdravotní stav nebo jiný problém dítěte

1.1.Zápisní lístek do ŠD je závazný po celý školní rok.

1.2.Do ranní družiny mohou přihlášené děti přicházet průběžně dle potřeby, v čase od 6.30 do 7.15 hod.

1.3. Na odpolední pobyt v ŠD si vychovatelky vyzvedávají děti po dohodě s vyučujícími u třídy nebo u šaten, v jídelně, kam je odvedou vyučující, starší ročníky 4. a 5. tříd chodí do školní jídelny samy.

1.4. Na obědy do školní jídelny chodí děti 1., 2. a 3. ročníku společně s vychovatelkou Ve školní jídelně vychovatelky dbají na správné stolování dětí.

1.5. Při vyzvedávání dětí ze ŠD rodiče dodržují odchodové časy uvedené v zápisním lístku, v případě změny, oznamují tuto skutečnost písemně, vychovatelce daného oddělení, které jejich dítě navštěvuje. V případě nutnosti, výjimečně zvoní na zvonky příslušného oddělení u vchodu ŠD. V případě, že jsou děti se svým oddělením na školním hřišti, případně v jiném prostoru školy (knihovna, tělocvična, bazén), rodiče čekají na dítě u vchodu.

Pedagogičtí pracovníci komunikují se zákonnými zástupci („berou rodičům telefony“) tehdy, pokud to technické prostředky a provoz školní družiny umožňuje. Pokud činnost školní družiny probíhá venku a vychovatel školní družiny nemá pracovní mobilní telefon, nemůže „brát rodičům telefony“ směrované na pevnou linku v budově.

1.6 Při nevyzvednutí dítěte po ukončení provozu ŠD vychovatelka telefonicky upozorní zákonného zástupce a vykonává nad dítětem dozor, dokud si ho zákonný zástupce nevyzvedne. V případě, že si rodič nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby školní družiny opakovaně, bude postupováno dle kroků uvedených ve vnitřním řádu školní družiny.

II. Docházka do školní družiny

2.1. Do ŠD jsou děti přihlašovány písemně na základě vyplněných zápisních lístků. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy.

2.2. Odhlásit dítě ze ŠD mohou rodiče pouze písemnou formou.

2.3. O vyloučení dítěte ze ŠD může rozhodnout ředitelka školy, pokud dítě soustavně nebo závažným způsobem porušuje řád ŠD. Toto rozhodnutí bude zákonnému zástupci sděleno písemně.

2.4. Do ranní ŠD mohou přicházet děti, přihlášené do ŠD.

2.5. Děti odcházejí z odpolední ŠD podle údajů uvedených na zápisním lístku. Jdou-li v jiném termínu nebo samostatně (oproti údajům v zápisním lístku), vychovatelky je uvolňují na základě písemné omluvenky, na které je uvedeno datum, přesná hodina a podpis rodičů. V případě, že dítě odchází ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, rodiče za dítě přebírají zodpovědnost a tuto skutečnost stvrzují svým podpisem. Vzor omluvenky dítěte ze školní družiny visí na stránkách školy. Mobilní telefon neslouží jako náhrada písemných omluvenek.

III. Úhrada do školní družiny

3.1. Příspěvek na pobyt dítěte v ŠD činní 100,- Kč za jeden měsíc. Částku hradí rodiče bezhotovostně na účet školy. Číslo účtu školy je: 225350968/0300 (ČSOB). Každému dítěti je na začátku školního roku přidělen variabilní symbol. Variabilní symbol je platný pouze po dobu jednoho školního roku. Není shodný s variabilním symbolem pro úhradu stravného. Informace k úhradě školní družiny obdrží rodiče po jeho přidělení.

3.2. Příspěvek ve stanovené výši hradí rodiče bez ohledu na to, kolik času dítě v ŠD tráví. Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.

3.3. Termín placení je vždy ve dvou splátkách. (září-prosinec; leden-červen)

Soubory ke stažení

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti