Výchovné poradenství

Výchovné poradkyně Mgr. Ivana Čeplová (pro 2.stupeň a kariérové poradenství), Mgr. Simona Kulišťáková (pro 1.stupeň)

Konzultační hodiny
Mgr. Čeplová: pondělí 12:35 - 13:35

Mgr. Kulišťáková: středa 12:0 - 12:30, čtvrtek 13:30 - 14:00

Možnost jiného termínu na základě domluvy (tel. č. 588 000 653)
mail: ivana.ceplova@zshoraka.cz, simona.kulistakova@zshoraka.cz

Hlavní úkoly:

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a učitele.
 • Kariérové poradenství – pomoc v profesní orientaci žáků, informace o SŠ a přijímacím řízení.
 • Zajišťování vyšetření v PPP a SPC.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.
 • Koordinace péče o žáky s podpůrnými opatřeními.
 • Evidence a shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči.
 • Spolupráce s učiteli při řešení výchovných i výukových problémů.
 • Evidence zápisů z jednání se žáky a s rodiči.
 • Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.

Informace  k přijímacímu řízení 2022/23

            9.ročník:

 1. během listopadu každý žák dostane sborník ATLAS ŠKOLSTVÍ – obsahuje údaje o všech otevíraných oborech na středních školách a učilištích Olomouckého kraje a informace o přijímacím řízení, dále také internetové adresy, které mohou pomoci při výběru SŠ nebo SOU, lze využít i www.atlasskolstvi.cz
 2.  10.11.2022 se uskuteční Scholaris - přehlídka středních škol a středních odborných učilišť v Kulturním a společenském centru Prostějov
 3. žáci mohou využívat i dnů otevřených dveří na školách, o které mají zájem
 4. přihláška na obory s talentovou zkouškou se podává nejpozději do 30. listopadu
 5. na ostatní obory se přihláška podává do 1. března
 • pro vytištění přihlášky potřebujeme vyplnit potřebné podklady na náš školní formulář, ten žáci dostanou v lednu a po vydání vysvědčení by ho měli postupně odevzdávat tak, aby se vše stihlo
 •  škola přihlášku vytiskne ve dvou vyhotoveních, ty uchazeč a zákonný zástupce podepíší, doplní datum a další nevyplněné údaje, zajistí si lékařské potvrzení, pokud je třeba. Rodiče si ručí za správnost a úplnost údajů na přihlášce. Sami musí odevzdat přihlášky na vybrané střední školy spolu se všemi požadovanými součástmi a přílohami.
 •  v prvním kole je možné podat max. 2 přihlášky (2 obory), na pořadí škol nezáleží
 •  ředitel střední školy  musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek a podmínky pro přijetí do 31. ledna  (do 31. října pro obory vzdělání s talentovou zkouškou)
 •  pokud se v uchazeč k přijímacím zkouškám ze závažných důvodů nedostaví, musí zákonný zástupce omluvit neúčast dítěte řediteli školy. Pokud omluvu ředitel školy uzná, vykoná uchazeč zkoušku v náhradním termínu.
 •  u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole  z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání tohoto doporučení k přihlášce je na zákonném zástupci uchazeče (nepředkládá se povinně). Ředitel střední školy podle vyjádření školského poradenského zařízení rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
 •  platí, že uchazeč si může podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března)
 • jednotné přijímací zkoušky pro zájemce o maturitní obory se konají z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 •  písemné rozhodnutí bude zasláno jen nepřijatým uchazečům
 •  zájem o školu se potvrzuje zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, zápisové lístky obdrží zákonný zástupce v březnu
 •  výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej  může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole - když je odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků (zveřejnění seznamu uchazečů na webu školy nebo veřejně přístupném místě) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě nepřijetí

Do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Počet přihlášek do 2. kola i těch následujících již není regulovaný

 

      Víceletá gymnázia:

 • pokud se žáci rozhodnout přihlásit k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, pak to  nahlásí třídním učitelům nejpozději do konce ledna
 • pro vyplnění přihlášky platí stejné informace jako pro žáky 9. ročníku
 • potvrzení od lékaře není na víceletá gymnázia třeba
 • přihlášku pak nejpozději do 1. března doručí zákonný zástupce na střední školu
 • v prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně přihlášku na 2 školy (obory)

   Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

   9.ročník:                                                                                víceletá gymnázia:                                     náhradní termíny:

  1. termín: 13.4.2023                                                                1. termín: 17.4.2023                                   1.termín: 10.5.2023

  2. termín: 14.4.2023                                                                2. termín: 18.4.2023                                   2. termín: 11.5.2023

 

Úspěšnost přijetí žáků na SŠ ve školním roce 2022/2023

STŘEDNÍ ŠKOLY  2022/2023

9. A

9. B

9. C

CELKEM

Prostějov

 

 

 

 

ART ECON - Střední škola, s. r. o.

1

1

 

2

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho

1

 

 

1

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

1

 

3

4

Obchodní akademie, Prostějov

5

1

3

9

SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická

5

1

2

8

Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o.

1

1

2

4

Střední odborná škola Prostějov

2

8

3

13

Střední škola designu a módy, Prostějov

1

 

 

1

Střední škola podnikání a obchodu, spol. s. r. o.

 

 

2

2

Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov

4

4

5

13

TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov

 

 

3

3

Střední zdravotnická škola, Prostějov

2

 

 

2

Olomouc

 

 

 

 

Střední odborná škola Olomouc, spol. s. r. o.

2

 

 

2

Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4

 

 

1

1

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc

1

 

 

1

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc

 

1

 

1

Ostatní

 

 

 

 

Střední škola řezbářská, Tovačov

 

1

 

1

Obchodní akademie, Přerov

 

1

 

1

Střední pedagogická škola Boskovice

 

 

1

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice

 

2

 

2

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž

 

1

 

1

Hotelová škola Vincenze Priessnitze a OA Jeseník

 

 

1

1

Střední odborná škola André Citroëna Boskovice

1

 

 

1

Střední škola - Odborné přípravy technické Uherský Brod

1

 

 

1

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

1

 

 

1

CELKEM ŽÁKŮ

29

22

26

77
 

 

 

Úspěšnost přijetí na střední školy ve školním roce 2021/22

Úspěšnost přijetí žáků na SŠ ve školním roce 2021/2022 9. A  9. B 9. C CELKEM
Prostějov        
ART ECON - Střední škola, s. r. o.  3 2 2 7
Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho   1   1
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov   2 2 4
Obchodní akademie, Prostějov 3   1 4
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická  3 3 6 12
Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o.      2 2
Střední odborná škola Prostějov 1 2 1 4
Střední škola designu a módy, Prostějov   1   1
Střední škola podnikání a obchodu, spol. s. r. o.    1   1
Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov 6   2 8
TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov 1 1 1 3
Olomouc        
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3   1 1 2
Střední škola polygrafická, Olomouc   2   2
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4   1   1
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79   1   1
Ostatní         
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín     1 1
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 1   1 2
Střední zdravotnická škola Brno, Merhautova 1     1
Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Brno 1     1
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice 1     1
Střední zdravotnická škola, Kroměříž   1   1
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna   1   1
CELKEM ŽÁKŮ 21 19 20 61

 

 

Úspěšnost přijetí na střední školy ve školním roce 2020/21

STŘEDNÍ ŠKOLY  2020/2021 9. A  9. B 9. C CELKEM
Prostějov        
ART ECON - Střední škola, s. r. o.  1 6   7
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 3 4   7
Obchodní akademie, Prostějov 1 1 3 5
SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Lidická  1 1 4 6
Střední odborná škola automobilní, Prostějov s. r. o.    1 1 2
Střední odborná škola Prostějov     3 3
Střední škola designu a módy, Prostějov   1   1
Střední zdravotnická škola, Vápenice , Prostějov   1   1
Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov 5 3 3 11
TRIVIS - Střední veřejnoprávní Prostějov 4 1   5
Olomouc        
Moravská střední škola s. r. o.      1 1
Střední odborná škola Olomouc spol. s. r. o.  1     1
Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4 1 1   2
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79 1     1
Ostatní         
Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 1 1   2
Střední škola technická Přerov   1   1
Střední škola řezbářská, Tovačov     1 1
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž     1 1
Hotelová škola s. r. o. , Brno     1 1
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno   1   1
Integrovaná střední škola Moravská Třebová 1     1
Szes a SOU chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 1     1
Veřejnosprávní akademie a střední škola s. r. o. , Strážnice 1     1
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nymburk     1 1
CELKEM STŘEDNÍ ŠKOLY: 15 18 12 45
CELKEM UČEBNÍ OBORY: 7 5 7 19
Celkem žáků:  22 23 19 64

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti