Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Čeplová

Konzultační hodiny
Úterý 12:00 - 13:00

Možnost jiného termínu na základě domluvy (tel. č. 588 000 653)
mail: ceplovai.zshor@centrum.cz

Hlavní úkoly:

 • Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a učitele.
 • Kariérové poradenství – pomoc v profesní orientaci žáků, informace o SŠ a přijímacím řízení.
 • Zajišťování vyšetření v PPP a SPC.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.
 • Koordinace péče o žáky s podpůrnými opatřeními.
 • Evidence a shromažďování zpráv o žácích v poradenské péči.
 • Spolupráce s učiteli při řešení výchovných i výukových problémů.
 • Evidence zápisů z jednání se žáky a s rodiči.
 • Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.

Informace  k přijímacímu řízení 2020/2021 - (9. ročníky)

 1. během listopadu každý žák dostane sborník ATLAS ŠKOLSTVÍ – obsahuje údaje o všech otevíraných oborech na středních školách a učilištích Olomouckého kraje a informace o přijímacím řízení, dále také internetové adresy, které mohou pomoci při výběru SŠ nebo SOU, lze využít i www.atlasskolstvi.cz
 2. Burza práce a vzdělávání ani Scholaris - přehlídka středních škol a středních odborných učilišť v Kulturním a společenském centru se v letošním roce z důvodu špatné epidemické situace konat nebudou - bude zvolena náhradní forma
 3. žáci mohou využívat i dnů otevřených dveří na školách, o které mají zájem
 4. přihláška na obory s talentovou zkouškou se podává nejpozději do 30. listopadu
 5. na ostatní obory se přihláška podává do 1. března
 • pro vytištění přihlášky potřebujeme vyplnit potřebné podklady na náš školní formulář, ten žáci dostanou v lednu a po vydání vysvědčení by ho měli postupně odevzdávat tak, aby se vše stihlo
 •  škola přihlášku vytiskne ve dvou vyhotoveních, ty uchazeč a zákonný zástupce podepíší, doplní datum a další nevyplněné údaje, zajistí si lékařské potvrzení, pokud je třeba. Rodiče si ručí za správnost a úplnost údajů na přihlášce. Sami musí odevzdat přihlášky na vybrané střední školy spolu se všemi požadovanými součástmi a přílohami.
 •  v prvním kole je možné podat max. 2 přihlášky (2 obory), na pořadí škol nezáleží
 •  ředitel střední školy  musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek a podmínky pro přijetí do 31. ledna  (do 31. října pro obory vzdělání s talentovou zkouškou)
 •  pokud se v uchazeč k přijímacím zkouškám ze závažných důvodů nedostaví, musí zákonný zástupce omluvit neúčast dítěte řediteli školy. Pokud omluvu ředitel školy uzná, vykoná uchazeč zkoušku v náhradním termínu.
 •  u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole  z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání tohoto doporučení k přihlášce je na zákonném zástupci uchazeče (nepředkládá se povinně). Ředitel střední školy podle vyjádření školského poradenského zařízení rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
 •  platí, že uchazeč si může podat 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března)
 • jednotné přijímací zkoušky pro zájemce o maturitní obory se konají z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 •  hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně  60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
 •  písemné rozhodnutí bude zasláno jen nepřijatým uchazečům
 •  zájem o školu se potvrzuje zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, zápisové lístky obdrží zákonný zástupce v březnu
 •  výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej  může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole - když je odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků (zveřejnění seznamu uchazečů na webu školy nebo veřejně přístupném místě) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků (zveřejnění seznamu uchazečů na webu školy nebo veřejně přístupném místě) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.
Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Počet přihlášek do 2. kola i těch následujících již není regulovaný

Počet přihlášek do 2. kola i těch následujících již není regulovaný

 • pokud se žáci rozhodnout přihlásit k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, pak to  nahlásí třídním učitelům nejpozději do konce ledna
 • pro vyplnění přihlášky platí stejné informace jako pro žáky 9. ročníku
 • potvrzení od lékaře není na víceletá gymnázia třeba
 • přihlášku pak nejpozději do 1. března doručí zákonný zástupce na střední školu
 • v prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně přihlášku na 2 školy (obory)

www.infoabsolvent.cz
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti