Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

NÁZEV

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Poskytování základního vzdělání. Organizace byla zřízena Statutárním městem Prostějov.

HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Organizace je základní  školou se školní družinou, školní jídelnou a bazénem. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura je dána řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

 • Základní škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

ROZPOČET ŠKOLY 

viz. přílohy Rozpočet na kalendářní rok - kraj, zřizovatel, střednědobý výhled 

SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Bazén

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB 225350968/0300

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

47922516

Nejsme plátci DPH

REDIZO

600120406

DATOVÁ SCHRÁNKA ID

vxbi492

SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy
 • Vnitřní směrnice organizace

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky

POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitelka: Mgr. Bc. Petra Rubáčová
 • Zástupce ředitele pro II.stupeň ZŠ: Mgr. Marie Nováčková
 • Zástupce ředitele pro I.stupeň ZŠ: Mgr. Michaela Mayerová

 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Telefon: 588 000 631, 773 010 031
email: sekretariat.zshor@centrum.cz
na sekretariátě školy

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Na internetovém Portálu (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Školní řád
 • Provozní řád
 • Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní řád ŠJ
 • Provozní řád ŠJ
 • Provozní řád bazénu
 • Provozní řády venkovních hracích ploch
 • Provozní řády odborných učeben

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 • Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2023)  
  Kopírování                                                               A4 černobíle / 1 strana                                                    3 Kč      
    A3 černobílé/1strana      5 Kč
  Tisk  A4 černobílé/1strana     5 Kč
    A4 barevné/1 strana   10 Kč
  Kopírování na paměťové nosiče flash     20 Kč
  Kopírování na optické nosiče CD   50 Kč
  Poštovné dle platných tarifů.    
  Osobní náklady za vyhledávání informací, za každou započatou hodinu   150 Kč

 

LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE 

Žádné nejsou. 

Soubory ke stažení

Výroční zprávy

Poskytnuté informace

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti