Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

NÁZEV

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Poskytování základního vzdělání. Organizace byla zřízena Statutárním městem Prostějov.

HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Organizace je základní  školou se školní družinou, školní jídelnou a bazénem. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura je dána řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

 • Základní škola
 • Školní jídelna
 • Školní družina

ROZPOČET ŠKOLY 

viz. přílohy Rozpočet na kalendářní rok - kraj, zřizovatel, střednědobý výhled 

SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Bazén

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB 225350968/0300

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

47922516

Nejsme plátci DPH

REDIZO

600120406

DATOVÁ SCHRÁNKA ID

vxbi492

SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy
 • Vnitřní směrnice organizace

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky

POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitelka: Mgr. Bc. Petra Rubáčová
 • Zástupce ředitele pro II.stupeň ZŠ: Mgr. Marie Nováčková
 • Zástupce ředitele pro I.stupeň ZŠ: Mgr. Michaela Mayerová

 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Telefon: 588 000 631, 773 010 031
email: sekretariat.zshor@centrum.cz
na sekretariátě školy

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Na internetovém Portálu (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Školní řád
 • Provozní řád
 • Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní řád ŠJ
 • Provozní řád ŠJ
 • Provozní řád bazénu
 • Provozní řády venkovních hracích ploch
 • Provozní řády odborných učeben

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Nepožadujeme.

LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE 

Žádné nejsou. 

Soubory ke stažení

Výroční zprávy

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti