DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se komponenta soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

 

                                 

Projekty

 

Projekt ŠABLONY III.  1.1.2021 - 31.12.2022

POVINNÉ SDĚLENÍ

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Odkazy

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Název projektu: „Příroda učí s námi“

POVINNÉ SDĚLENÍ:

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Celkové způsobilé výdaje: 693 043,- Kč
Finanční podpora ze SFŽP ČR: 499 800,- Kč
Finanční podpora od zřizovatele – Statutárního města Prostějov: 193 243,- Kč

www.prostejov.eu
www.mzp.cz
www.sfzp.cz

Zdravá škola  

Naše škola se ve školním roce 2009/2010 zapojila do projektu ,,Škola podporující zdraví“. Dne 6.10.2010 jsme získali titul Zdravá škola. Tento projekt je pod záštitou Státního zdravotního ústavu v Praze. Cílem našeho projektu je  rozvíjet životní kompetence žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho celoživotní priority. Projekt se netýká jen výuky, ale zahrnuje všechny činnosti školy, od mimoškolních akcí přes spolupráci s rodiči a veřejností, zdravé učení, příznivé klima školy až po vybavenost celé školy.

Zdravé město Prostějov

V rámci projektu Zdravé město Prostějov žáci 8. a 9. tříd vysadili v pátek 2. 5. 2008 podél sportovního hřiště105 tújí . Na jejich výsadbu poskytlo město částku patnáct tisíc korun. Nově vysazený živý plot by měl snížit prašnost a hlučnost z Okružní ulice a zkrášlit okolí školy. O vysazené túje se dále starají žáci v pracovních činnostech.

Národní plán doučování

  • Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
  • Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěch nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

Soubory ke stažení

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti