Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence a dvěma speciálními pedagogy. Školní poradenské zařízení spolupracuje především se zástupkyněmi ředitelky školy, třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, popřípadě s ostatními pedagogy školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby, které jsou především zaměřené na:

  1. prevenci školní neúspěšnosti
  2. kariérové poradenství
  3. primární prevenci sociálně patologických jevů
  4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
  5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  7. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Školní poradenské pracoviště tvoří: 

zástupkyně ředitele Mgr. Marie Nováčková  novackovam.zshor@centrum.cz 588 000635

výchovný poradce Mgr. Ivana Čeplová  ceplovai.zshor@centrum.cz 588 000 653

metodik prevence Mgr. Daniela Sekaninová  sekaninovad.zshor@centrum.cz 588 000 653

zástupce výchovného poradce pro 1.stupeň Mgr. Marie Hrubá hrubam.zshor@centrum.cz 588 000 632

zástupce výchovného poradce pro 2. stupeň Mgr. Simona Kulišťáková kulistakovas.zshor@centrum.cz 588 000 653

zástupce metodika prevence pro 1.stupeň Mgr. Kamila Francová francovak.zshor@centrum.cz 588 000 632

školní psycholog Mgr. Silvie Blahová blahovas.zshor@centrum.cz 777 083 189

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti