Povinně zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1.       Název, sídlo, právní forma

Název:                                               Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Sídlo:                                                 ul. Dr. Horáka 24 , 796 01  Prostějov

Právní forma:                                     příspěvková organizace

 

2.       Zřízení organizace, hlavní účel a předmět činnosti PO

Město Prostějov zřídilo příspěvkovou organizaci usnesením Městského zastupitelstva v Prostějově ze dne 10.11.1994 ke dni 1.1.1995 podle §14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 31 zákona č. 567/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět činnosti příspěvkové organizace základní školy je vymezen příslušnými ustanoveními zaákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost:

- základní školy, 

- zařízení školního stravování,

- školní družiny.

V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje příspěvkové organizaci zajišťovat nebo vykonávat tyto činnosti:

-poskytování bezúplatného užívání venkovních hřišť školy vyjma speciálních sportovních ploch,

-poskytování bezúplatného užívání majetku na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova,

-poskytování bezúplatného užívání majetku zřizovateli,

-zabezpečení závodního stravování pro své zaměstnance,

-proskytování stravy pro děti, žáky a studenty školských subjektů zřízených jinými zřizovateli než statutárním městem Prostějovem za plnou cenu bez mzdových nákladů.

-poskytování rozvozu stravy pro děti a žáky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem,

-výuka plavání pro mateřské školy a pro 1. - 5.ročník základních škol.

Uvedené činnosti příspěvková organizace vykonává vlastími zaměstnanci nebo organizuje prostřednictvím třetích osob ve spolupráci se třetími osobami na základě smluvního ujednání.

3.        Organizační struktura

Organogram od 1.9.2023

4.       Kontaktní spojení, bankovní účet, IČ, úřední hodiny

Sekretariát sídlí v přízemí budovy, naproti hlavnímu vchodu.

Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek v době od 7:30 - 8:00, 13:30 - 14:00

sekretářka školy: 588 000 631, 773 010 031

sekretariat@zshoraka.cz

 

ředitelka školy: 588 000 637, 604 296 410

petra.rubacova@zshoraka.cz, zshor@seznam.cz

zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň: 588 000 632, 732 565 674

michaela.mayerova@zshoraka.cz

zástupce ředitelky pro 2. stupeň: 588 000 635, 733 622 615

marie.novackova@zshoraka.cz

účetní školy : 588 000 636

barbora.adamkova@zshoraka.cz

Adresa webových stránek Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24:

www.skoladrhoraka.cz

Bankovní účet: ČSOB 225350968/0300

Datová schránka: vxbi492

IČ: 47922516,      DIČ: nejsme plátcem DPH

 

5.       Pracovníci určení k poskytování informací, příjem žádostí a dalších podání

Pracovník určený k poskytování informací:

Mgr. Bc. Petra Rubáčová – ředitelka školy, tel. 588 000 637

petra.rubacova@zshoraka.cz

Pracovník určený k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

Irena Čáslavská, sekretářka, personalistka - 588 000 631, 773 010 031

sekretariat@zshoraka.cz

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Datem podání písemné žádosti je den, kdy ji PO obdržela.
Náležitosti žádosti jsou:

 • komu je podání určeno
 • kdo je činí - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště žadatele (příp. adresa pro doručování písemností)
 • o jakou informaci žadatel žádá.

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.
Informací, kterou je povinný subjekt povinen poskytnout, je faktický údaj, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost či výklad právního předpisu.

Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (ředitelce PO) nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost nepodléhá evidenci.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.

Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě ode dne upřesnění žádosti, a to písemně.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení prokazatelně (písemně) informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytování informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy žádost odloží.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování písemností
 • o jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
 • datum vyřízení žádosti
 • (Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.)

 

6.     

 • Sazebník úhrad za poskytování informací (platný od 1. 1. 2023)  
  Kopírování                                                               A4 černobíle / 1 strana                                                    3 Kč      
    A3 černobílé/1strana      5 Kč
  Tisk  A4 černobílé/1strana     5 Kč
    A4 barevné/1 strana   10 Kč
  Kopírování na paměťové nosiče flash     20 Kč
  Kopírování na optické nosiče CD   50 Kč
  Poštovné dle platných tarifů.    
  Osobní náklady za vyhledávání informací, za každou započatou hodinu   150 Kč

 

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti