Školní družina

Školní družina je školské zařízení, poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky podle vlastního vzdělávacího programu. Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost, v době mimo vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování. Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení, jako řízená kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita. Zájmové činnosti jsou organizovány také v zájmových útvarech, které vedou vychovatelky. Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy, přihlášené k pravidelné denní docházce. ŠD má zaveden ranní provoz od 6:30 – 8:00 hodin. Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11:40 – 17:00 hodin. Celková kapacita školní družiny je 240 žáků. Školní družina využívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.  Činnost školní družiny je prezentována v rámci školy i mimo ni, například na veřejně přístupných výstavkách, při veřejných vystoupeních, soutěžích apod.

Soubory ke stažení

ÚPLATA V ŠD

FORMULÁŘE

AKCE A SOUTĚŽE V ŠD

Soutěže ve školním roce 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

6. 10.      Kloboukový den – všechny děti si přinesou do školní družiny klobouk. Bude se počítat počet klobouků v jednotlivých odděleních

13. 10.    Den plyšových hraček – všechny děti přinesou svoji oblíbenou plyšovou hračku. Bude proveden součet hraček jednotlivých oddělení.

20. 10.  Medvědí den –děti  přinesou hračky – medvídků – bude vyhodnoceno, které oddělení zvládne úkol nejlépe, výsledky hlásí každé oddělení vedoucí vychovatelce

27. 10.  Kostkohrátky – všechny děti pod dohledem vychovatele hodí kostkou. Součty čísel provede vychovatel daného oddělení, vedoucí vychovatelka provede tabulku s porovnáním výsledků.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti