Pokyny ke stravování ve školní jídelně na rok 2022/2023

Pokyny ke stravování ve školní jídelně ZŠ Dr. Horáka Prostějov

ve školním roce 2022 /2023

Pokyny jsou platné od 1.5.2022

Přihlášku ke stravování rodiče dětí obdrží ve školní jídelně, řádně vyplněnou a podepsanou odevzdají nejpozději do 28. 6. 2022 nebo při přihlašování stravování v týdnu od 22. 8. – 26. 8. 2022. Rodiče se svým podpisem zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti na školním stravování, placení stravného, souhlas se zpracováním osobních dat, atd.

První platbu stravného je nutné poslat do 28. 8. 2022 a to ve výši stanovené dle věkové kategorie. Bez úhrady na září nemůže být strávník přijat ke stravování.

Systém evidence strávníků

Žáci prvních tříd a noví žáci si zakoupí v kanceláři ŠJ plastový čip za 123,- Kč. Čip slouží k identifikaci při vstupu do školy a jako strávníka při odběru oběda. Strávník se při výdeji stravy prokazuje přiložením čipu ke čtečce. Při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit nový čip. Vydané čipy se zpět nevykupují.

Úhrady stravného je možné provádět pouze platbou z bankovního účtu a to 1. – 20. v měsíci na účet u ČSOB č. 225350968 / 0300, a to v částce stanovené pro příslušnou věkovou kategorii. Trvalý příkaz se sjednává od srpna 2022 do května 2023.

Výše záloh dle věkové kategorie

Děti  7 - 10 let            záloha   640,- Kč         cena 1 oběda 32,00 Kč

Děti 11 – 14 let          záloha   720,- Kč         cena 1 oběda 36,00 Kč

Děti 15 let a více       záloha   900,- Kč          cena 1 oběda 45,00 Kč

Cena za 1 oběd je stanovena dle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce (viz vyhláška č.107/2005 o školním stravování). Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Přihlašování obědů

Obědy si přihlašují  rodiče sami na www.strava.cz, a to 2 pracovní dny dopředu

a žáci mají možnost výběru oběda č. 1 a č. 2.

Odhlašování obědů

Odhlášky obědů se přijímají 1 den předem do 11:00 hodin buď telefonicky na tel. 588 000 639, nebo na

www.strava.cz 2 dny dopředu. Odhlašování obědů si rodiče řeší sami, škola ani učitelé odhlášky nevyřizují. Při přestupu dítěte na jinou školu jsou rodiče povinni dítě odhlásit ze školní jídelny. Nárok na stravu ve školní jídelně mají žáci pouze v dny, kdy jsou přítomni ve vyučování. Stravu do jídlonosiče je možné vydat jen první den nemoci.

Školní jídelna kontakt - tel.: 588 000 639, mobil 731 115 456, e-mail : jidelna.zshor@centrum.cz.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti