Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 29. 3. 2021 č. 8/2021 Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) a za použití zmocnění ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) a v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 212 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 112/2021 a na usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 3. 2021 č. 292 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 130/2021 a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č. 96/2021 usnesením Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 č. 196 nařizuji s účinností od 16. 3. 2021 vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, těmto organizacím:

1. Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14 618 575, se sídlem Struhlovsko 1795, Hranice I-Město, Hranice

2. Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, příspěvková organizace, IČO: 75 029 251, se sídlem Křížkovského 1217/2, Jeseník

3. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, IČO: 70 599 921, se sídlem Nábřežní 413/28, Jeseník

4. Střední průmyslová škola Jeseník – školní jídelna, IČO: 00 176 401, se sídlem Dukelská 1240/27, Jeseník

5. Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČO: 70 988 480, se sídlem Smetanova 202, Konice

6. Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, IČO: 47 918 594, se sídlem Tyršova 609, Konice

7. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO: 71 011 862, se sídlem Na Zelince 1185/4, 751 31 Lipník nad Bečvou

8. Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO: 44 940 343, se sídlem Osecká 315/30, 751 31 Lipník nad Bečvou

9. Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Prostějov, příspěvková organizace, IČO: 75 023 903, se sídlem č.p. 71, Lipová

10. Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace, IČO: 75 026 317, se sídlem Gemerská 506, Litovel

11. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, IČO: 00 849 324, se sídlem Vítězná 1250/31, Litovel

12. Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, IČO: 75 026 333, se sídlem Studentů 91/1, Litovel

13. Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku 10, IČO: 63 696 380, se sídlem Na Zámečku 858/10, Mohelnice

14. Základní škola Mohelnice, Vodní 27, IČO: 852 937, se sídlem Vodní 248/27, Mohelnice

15. Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, IČO: 47 922 214, se sídlem 1. máje 234, Nezamyslice

16. Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace, IČO: 61 989 894, se sídlem Jílová 300/41, Olomouc

17. Mateřská škola 1. olomoucká sportovní s.r.o., IČO: 28 631 528, se sídlem Karafiátová 895/3a, 779 00 Olomouc – Neředín

18. Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc, IČO: 00 601 683, se sídlem třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc. Místo poskytovaného vzdělávání: třída Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc, Gorazdovo náměstí 64/1, 779 00 Olomouc

19. Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, IČO: 47 657 189, se sídlem Stupkova 953/16, Olomouc

20. Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace, IČO 70 234 001, se sídlem Rožňavská 728/21, Olomouc (pouze pro účely personální výpomoci pro Základní školu Olomouc, Stupkova 16, příspěvkovou organizaci)

21. Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO: 47 922 427, se sídlem Partyzánská 3974/34, Prostějov

22. Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO: 47 922 486, se sídlem Palackého 152/14, Prostějov

23. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – školní jídelna, IČO: 47 922 516, se sídlem Dr. Horáka 24, Prostějov

24. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, IČO: 60 782 081, se sídlem Kozlovská 214/44, Přerov I-Město

25. Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČO: 60 782 358, se sídlem U Tenisu 171/4 , Přerov I-Město, Přerov

26. Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČO: 49 558 277, se sídlem Kratochvílova 359/30, Přerov I – Město, Přerov

27. Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 7 280 238, se sídlem Světlov 2592/21, Šternberk

28. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 61 989 860, se sídlem Svatoplukova 1419/7, Šternberk

29. Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, IČO: 75 009 749, se sídlem Svatoplukova 1419/7, Šternberk

30. Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, IČO: 60 801 085, se sídlem Evaldova 1907/25, Šumperk

31. Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, IČO: 60 339 381, se sídlem Vrchlického 1846/22, Šumperk

32. Mateřská škola Uničov, Komenského 680, IČO: 75 027 071, se sídlem Komenského 680, Uničov

33. Základní škola Uničov, U Stadionu 849, IČO: 64 627 519, se sídlem U Stadionu 849, Uničov

34. Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13, IČO: 60 045 051, se sídlem Československé armády 650/13, Zábřeh

35. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk, IČO:60 045 264, se sídlem Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh

36. Školní jídelna Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, IČO: 62 352 849, se sídlem Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh

Uvedené organizace provedou opatření k zajištění nezbytné péče o děti a žáky ve věku od 2 do 10 let ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nezbytná péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou:  zaměstnanci bezpečnostních sborů,  zaměstnanci obecní policie,  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou fyzickými osobami  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  zaměstnanci Finanční správy České republiky,  příslušníky ozbrojených sil,  zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,  pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,  zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  zaměstnanci zařízení školního stravování,  zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,  zaměstnanci České pošty, s. p.,  starostové obcí,  zaměstnanci obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Olomouckého kraje,  zaměstnanci vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kteří zajišťují účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Seznamy dětí doplní příslušné školy či školská zařízení formou přílohy. Péče o děti a žáky bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30.

Odůvodnění Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Olomouckého kraje, v souvislosti s výše uvedeným vyhlášeným krizovým stavem. Poučení Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 29. 3. 2021 od 00:00 do dne 11.4. 2021 do 23:59 hod. a ruší rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 29. 3. 2021.

Ing. Josef Suchánek hejtman otisk úředního razítka se státním znakem

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti