VNITŘNÍ EVALUACE ŠKOLY

Vnitřní evaluace školy

Vážení rodiče, pedagogové, žáci a přátelé školy, pro bližší zjištění stavu vybavenosti, spokojenosti a možnosti vyjádřit případnou nespokojenost rodičů, žáků a pedagogů byl v červnu 2021 sestaven dotazník spokojenosti pro rodiče, žáky a pedagogy v rámci tzv. vnitřní evaluace školy. Dotazníky byly sestaveny pro každou skupinu zvlášť a skládaly se z 10 až 15 otázek.

Odpovědi byly dány výběrem z možností A – B – C, případně otevřené odpovědi. Z výzkumu, který se prováděl formou dotazníků, vyplývá následující závěr:

Rodiče

Většina rodičů byla velmi spokojená s distanční výukou (DV). V případě problémů se většina respondentů obracela s problémem na učitele. Také většina rodičů souhlasila s tvrzením, že plnění úkolů během DV kontrolovala svému dítěti denně. Komunikaci se školou (informovanost ze strany školy) hodnotili rodiče jako skvělou, popř. dobrou. Pozitiva DV – zde se většina rodičů shodla v tom, že děti se zdokonalily v práci na PC a byly vedeny k větší samostatnosti, ale poměrně dost rodičů v DV žádné pozitivum nevidí. Rozvrh hodin ovšem rodiče považovali jako dobře nastavený. Na začátku DV byla velká obava, zda budou mít děti dostatečné vybavení pro výuku. A zde se oslovení rodiče shodli u odpovědi, že vybavení dětí pro výuku bylo dostatečné.

Žáci

Při rozboru jednotlivých odpovědí bylo patrno, že žáci s DV byli spokojeni, případně jim nevadila. Při problémech s DV se většina žáků obracela na rodiče nebo učitele. Z výzkumu bylo dále zřejmé, že žáci „učení“ věnovali 1 - 2 hodiny denně. Většina žáků souhlasila s tvrzením, že množství zadávaných úkolů bylo přiměřené a dostačující. Žákům se líbila online komunikace s učiteli, ale přednost by dali přímé komunikaci. Nejčastěji žáci komunikovali s učiteli přes MEET nebo GOOGLE CLASSROOM. Rozvrh hodin hodnotili žáci v drtivé většině jako dobře nastavený. Největší negativum DV viděli žáci v odloučení od spolužáků, sociální distanc. Výrazná shoda byla ještě u odpovědi na otázku, co se žákům na DV líbilo - že mohli déle spát.

Pedagogové

Učitelé se v 90 % shodli, že mají dostatečné vybavení pro DV a v 70 %, že pro ně nebyl problém na DV přejít. Největší překážkou výuky byla občasná neochota žáků ke spolupráci a nestabilní internetové připojení. Při vyskytnutí problémů s DV se pedagogové nejčastěji obraceli na kolegu nebo IT podporu školy. Pozitivum DV viděli ve zlepšení IT dovedností. Další velmi výrazná shoda byla u otázky, zda jsou pedagogové spokojeni s rozvrhem - jednoznačně ano. Nejčastěji používané platformy pro DV byly GOOGLE CLASSROOM a ŠKOLA V PYŽAMU. Učitelé se shodli v tom, že do budoucna budou využívat platformy z DV i během prezenční výuky.

Poslední otázka všech dotazníků zněla: „Těšíte se do školy?“ A odpověď byla téměř ve 100 % jednohlasná, že ano. Z této odpovědi máme všichni velkou radost.

Za vyplnění dotazníků děkujeme, vašich názorů si vážíme. 

Evaluace poskytla zpětnou vazbu a pro nás učitele je to určitě obrovský impuls a velká motivace k další práci.

V Prostějově 9.7.2021

Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti