Výzva k veřejné zakázce - automobil

Č.j.: ZSHOR- 784/2020

Sp.Zn.: 4.1.4 / V 10

Výzva k podání nabídky

Zadavatel Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

se sídlem ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov, IČ: 479 22 516

zastoupená Mgr. Bc. Petrou Rubáčovou,

ředitelkou školy

předkládá

výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Pořízení užitkového vozidla pro rozvoz stravy a prádla“

Podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

v platném znění (dále jen zákon) se jedná o zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona.

V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb.

nepostupuje podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy tak zadavatel v této Výzvě přímo stanoví konkrétním odkazem na příslušné ustanovení zákona.

1. INFORMACE O ZADAVATELI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

IČO: 479 22 516

právní forma: příspěvková organizace

sídlo: ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

statutární zástupce: Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy

bankovní spojení: 9584140277/0100, Komerční banka, a.s.

zástupce ve věci předmětu Mgr. Bc. Petra Rubáčová

a plnění zakázky: ředitelka školy

telefon, e-mail: 588 000 631, 604 296 410, zshor@seznam.cz

kontaktní osoba Karel Schneider

v technických záležitostech:

telefon, e-mail: 773 010 170, schneiderk.zshor@centrum.cz

2

2. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je pořízení užitkového vozidla pro rozvoz stravy a prádla.

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 2 Výzvy.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximálně 650 000,- Kč.

Částka je uvedena včetně DPH.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Doba plnění zakázky

Termín zahájení realizace: 23. 12. 2020

Termín ukončení realizace: 30. 4. 2021

Předání hotové zakázky nejpozději 3. 5. 2021

3.2. Místo plnění zakázky

Místo plnění zakázky: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov.

4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Platební podmínky

Nabídka musí obsahovat závaznou cenovou nabídku v rozsahu dle požadovaných technických podmínek.

Uchazeč je svou nabídkou vázán 60 dnů od data konce lhůty pro podání nabídek.

Dodávka bude realizována na základě kupní smlouvy, jejíž návrh uchazeč předloží. Dodací lhůta je nejvýše 15 pracovních dnů od doručení kupní smlouvy dodavateli.

Cena za dodávku bude uhrazena po doručení daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem. Podmínkou úhrady faktury je předávací protokol, podepsaný zadavatelem. Protokol musí obsahovat prohlášení, že dodávka byla převzata kompletní, bez závad.

Splatnost faktury je 14 dnů od doručení zadavateli. Zálohy nebudou poskytovány.

3

4.2. Záruka za jakost

Zadavatel požaduje záruku na nákup užitkového vozu nejméně v délce 36 měsíců.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

5.1. Technické podmínky jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 Výzvy.

5.2. Další podmínky zadávacího řízení

a) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky v průběhu lhůty pro podání nabídek, vždy všem uchazečům shodně.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah zakázky a uzavřít smlouvu pouze na část zakázky.

c) Účastník může podat pouze jednu nabídku.

d) Zadavatel zcela vylučuje možnost variantního řešení.

6. KVALIFIKAČNÍ ZPŮSOBILOST K PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účastník je povinen formou čestného prohlášení, (případně dle volby dodavatele je možné doložení požadovaných dokumentů v prostých kopiích) prokázat, že splňuje tyto předpoklady pro plnění veřejné zakázky:

a) základní způsobilost dle § 75 zákona k prokázání způsobilosti slouží čestné prohlášení dodavatele (vzor v příloze č. 1 zadávací dokumentace) a kopie výpisů z trestních rejstříků a kopie potvrzení příslušných institucí,

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

b) profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona k prokázání způsobilosti slouží:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné evidence;

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c) technickou kvalifikaci dle § 79 zákona k prokázání kvalifikace slouží:

-seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech alespoň v počtu 2 obdobných zakázek (dodávka užitkového vozidla) v ceně alespoň 350 000,- Kč bez DPH na jednu zakázku, doložený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu.

4

K prokázání splnění všech uvedených základních a profesních způsobilostí a technických kvalifikací je postačující čestné prohlášení dodavatele, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel uvedené požadavky splňuje. Příslušný vzor Čestného prohlášení je součástí této Výzvy jako její příloha č. 1.

Zadavatel uvádí, že od vybraného dodavatele může požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií všech kvalifikačních dokladů při podpisu smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel nedoloží požadované originály nebo ověřené kopie, může to vést k jeho vyloučení z veřejné zakázky a zadavatel může uzavřít smlouvu s dodavatelem na dalším pořadí.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídka bude hodnocena na základě ekonomické výhodnosti.

Hodnoticí kritéria jsou:

A. Výše nabídkové ceny s DPH v Kč váha kritéria 60%

B. Délka záruky za jakost v měsících váha kritéria 20%

C. Zapůjčení náhradního vozidla v případě poruchy váha kritéria 20%

Celkové bodové hodnocení je součtem vážených bodů za dílčí kritéria A., B a C.

Celkový počet bodů bude stanoven na dvě desetinná místa.

Nejlepší je hodnocení s nejvyšším součtem bodů.

Při rovném součtu bodů rozhoduje dílčí kritérium A. nabídková cena.

Zakázku na pořízení užitkového vozidla pro rozvoz stravy a prádla získá ten uchazeč, který bude mít maximální počet bodů.

8. FORMA NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OZNAČENÍ OBÁLKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Nabídku je třeba předložit v písemné formě, a to doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo osobně v uzavřené obálce.

Obálka musí být zřetelně na levé straně označena identifikačními údaji dodavatele a nápisem: „Pořízení užitkového vozidla pro rozvoz stravy a prádla“ - NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřena razítkem a podpisem dodavatele. Pokud účastník obálku takto neoznačí, vystavuje se riziku, že nabídka nebude hodnocena a účastník bude vyloučen.

Poštou lze nabídku doručit na adresu: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov.

5

Nabídku je možné předložit do 12:00 hodin dne 14. 12. 2020.

9. DALŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Případné dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako zadávací dokumentace.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 12. 2020 v 11:00 hodin v Prostějově, v ředitelně školy, která se nachází v sídle zadavatele v Prostějově.

Oznámení o výsledku zadávacího řízení včetně případných rozhodnutí o vyloučení účastníků a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele oznámeno písemně všem uchazečům, kteří podali nabídky.

Údaje poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné.

V Prostějově, dne 27. 11. 2020

Mgr. Bc. Petra Rubáčová

ředitelka školy

Příloha č.

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti