Změny v přijímacím řízení na SŠ

 

MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají především v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek. Předkládáme shrnutí aktualit k přijímacímu řízení.

 

Čtyřleté obory s maturitou

 

-  Kritéria  přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

    

- První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021. 

 

- Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.

 

- Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška. 

 

-Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky. 

 

-Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky.   

 

-Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy. 

 

-Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali. Posun termínů může ředitel školy vyhlásit do 26. března 2021.

  

- Pokud se z důvodu „nepřevisu“ přihlášek na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, toto oznámí ředitel školy uchazečům do 19. března 2021. („ Nepřevisem“ se rozumí, že počet přijatých přihlášek je nižší než počet přijímaných uchazečů.)

 

- Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

 

- Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

 

- Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 

 

-Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

 

Víceletá gymnázia

 

-  Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

 

- První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021. 

 

- Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

 

- Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.

 

-Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

 

 

 

Copyright © Škola Dr. Horáka, Prostějov | Prohlášení o přístupnosti